در بخش بازرگانی با توجه به وسعت استان محل فعالیت , ضرورت ایجاد شبکه توزیع در دسترس برای مشتریان محترم , کاملا” ضرورت داشت , بدین منظور , این شرکت اقدام به ایجاد عاملین فروش در مراکز شهرستانها نمود و تا کنون با شناسایی افراد خوشنام و مجرب و اعطای عاملیت فروش به آنها, دسترسی مشتریان به کالاهای توزیعی را در سطح استان تسهیل نموده است .

 

شماره تماسنام عاملشهرستان محل فعالیت

۰۹۱۳۱۴۱۷۹۲۲

۰۳۴-۳۲۶۱۲۳۱۴

محمدرضا   مومنیشهرستان کرمان

۰۹۱۳۱۹۲۵۴۹۷

۰۳۴-۳۴۱۱۴۳۹۲

علی توحیدیشهرستان شهربابک
۰۹۱۳۱۴۸۰۰۲۶حمید رضاییشهرستان جیرفت
۰۹۱۳۱۴۱۷۹۲۲محمد رضا مومنیشهرستان کهنوج

۰۹۱۳۱۴۵۲۱۲۶

۴۲۲۵۵۲۶۹

امیررضا معروضیشهرستان سیرجان
۰۹۱۳۱۹۳۱۳۳۶علی یوسفیشهرستان رفسنجان